Mīta jēdziens

Mīta jēdziens
Mīts kā apziņas forma parādījās vēl pirms reliģijas un zinātniski teorētiskās izziņas ar mērķi rast esībai un praktiskajai dzīvei stingrus pamatus un vienot pirmatnējo kolektīvu. Taču tas neizzuda arī pēc ideoloģijas, reliģijas un citu apziņas veidu paradīšanās un turpināja kalpot kā universāls pasaules izzināšanas un skaidrošanas veids.1
Tas ir stāstījums, vēstījums par pasaules un visa uz tās esošā izcelšanos. M. Stebļins –Kamenskis mītu raksturo kā „vēstījumu, kurš tajā vietā, kur tas radās un pastāvēja tika uzskatīts par patiesu, lai cik nepatiess tas arī nebūtu.”2 Citiem vārdiem sakot, mitoloģija ir tāda pasaules apguves pakāpe, kurā cilvēkiem vēl nerodas un nevarēja rasties jautājums par mīta adekvātumu un atbilstību īstenībai.
Apskatot literatūru autors secināja, ka katrs no pētniekiem izvirza savu mīta definīciju, skaidrojot to kā stāstījumu, apziņas veidu par realitāti ar kuru sociālā grupa uztver un pārveido realitāti.
Paša arhaiskā cilvēka skatījumā viņa apziņas radītie tēli nav iztēles produkts, bet gan būtnes, kas mīt viņam līdzās. Tieši tādēļ mīts nav tikai apziņas realitāte, bet gan eksistences realitāte – pasaule, kurā cilvēks mīt.
Mitoloģisko izziņu raksturo apziņas nediferencēšana “Domāšana nav nošķirta no emocijām, un, tā kā pakāpeniski secīgais prātošanas process ātruma ziņā tālu atpaliek no emocijām, tad neizbēgams ir emocionālā izteikts pārsvars pār loģisko, iespaids par aplūkojamo priekšmetu tiek pieņemts par tā būtību un faktisko dabu”.3
Tāpat mitoloģiskā apziņa ir nekritiska, tā nediferencē atšķirības starp parādības dabu un izcelsmi. Pētnieks R. Bārts atzīmē, ka mītā parādības būtība nereti tiek reducēta uz tā formu, cēloņsakarība aizstāta ar stāstu par parādības izcelšanos. Sākotnējā jēga kļūst par fonu vai formu, aizstājot valodu ar mīta metavalodu, kas ir atrauta no valodas. Un tā kā lielai daļai cilvēku ir problēmas nošķirt zīmi un tās nozīmi, jēgu un formu, tad jaunas un vecas zīmes sākotnējā un jaunradītā nozīme mainās vietām un mītiskā nozīme tiek pieņemta par faktu.4
Politikā tas izpaužas kā pretinieka pielietoto metožu, rīcības formu, dažādu pārvaldes institūciju noliegums neatkarīgi no to lietderības, tādēļ vien, ka tās izgudrojis pretinieks.
Bet pati parādības būtība tiek aizstāta ar stāstiem par tās izcelšanos, kas tiek veidots atbilstoši izzinātāja emocionālajai attieksmei pret to.
Turklāt atšķirībā no zinātniskās izziņas, kas prasa zināšanas, piepūli un informācijas apstrādi „mitoloģisko izziņu par ļoti ietekmīgu padara tai piemītošā tēlainība, domāšana ar modeļu palīdzību, kas pavedina un ļauj bez īpašas prātošanas un refleksijām atdarināt dzīves problēmu risinājumu un pēc kādas bijušas vai iedomātas shēmas, dzīvot pēc līdzībām, neuzņemoties atbildību par pastāvīgo izvēli.”5
Mītā cilvēks vēl sevi neizdala no apkārtējās vides, tai tiek piedēvētas cilvēciskas īpašības, jūtas. Kosmoss tiek attēlots kā liels milzis, pasaule balstās uz mītisku dzīvnieku muguras, tā ir dzīva, dievi un gari savā starpā tiek saistīti pēc līdzības ar cilvēka ģimeni.
„Savukārt sociālajai videi tiek piedēvētas apzinīgo subjektu īpašības. „Jūra aicina”, „dzimtene nepiedos”, „tauta vēlas”, partija zina”, asinsbalss liek” un tamlīdzīgas formulas tiek saprastas kā reāli jēdzieni, nevis dzejiski tēli.”6
Laiks mītiskajā izpratnē atšķirībā no Kristietībā dominējošas laika izpratnes nav lineārs. Mitoloģisko notikumu no tagadnes parasti atdala kāds liels laika sprīdis. Mītiskais laikmets ir laiks, kad viss bija ne tā kā šobrīd, tajā notiek pirmās darbības, tiek radīti, atklāti pirmie priekšmeti un viss tajā notiekošais ieņem paradigmas (piemēra, tēla) nozīmi un tiek skatīts kā precedents. Turklāt viss notikušais pirmatnējā sabiedrībā tiek uztverts kā absolūtā patiesība, realitāte, jo balstās kolektīvajā, pārbaudītajā pieredzē tātad ir drošs eksistences turpināšanas veids (tā rīkojās dievi, varoņi tātad tā ir jārīkojas arī mums) atšķirībā no individuālās pieredzes, kas nebija droša un negarantēja izdzīvošanu.
Tagadnei mītā vērtība ir tikai tiktāl cik tā atdarina „aizgājušos zelta laikus”, savukārt nākotne pastāv kā pareģošana, sapnis, prognoze. Mītiskajā laikā viss sākas no pirmā notikuma un sevi nemitīgi cenšas sevi atkārtot un tam līdzināties.
Mīts savieno tagadni ar pagātni, piešķir vēsturei jēgu savieno cilvēkus ar viņu senčiem un pēcnācējiem. Šī mīta pasaules izpratnes totālims ievieš kārtību pasaulē, sniedz indivīdam identitāti un parāda, ka viņš pasaulē nav nokļuvis nejauši un, ka tam ir jēga.7
Mīta vēl viena raksturiezīme ir statiskums, tas uzsver, ka viss, kas ir bijis ievērības vērts jau ir izgudrots un bijis zināms no laika gala. Protams, mīta saturs dažādu notikumu un pārceļošanu pie citām sociālajām grupām iespaidā var mainīties, taču šāda tendence saglabājas.
Turklāt mīts cilvēkam dod striktu orientāciju, proti, bināro opozīciju sistēmu: labais – kreisais, augša –apakša, savējais – svešais, tuvs – tāls, kas atbilst noteiktai vērtību orientācijai (savējais ir labs, tuvs; svešais ir ļauns, tāls). Orientācija tā ir kārtība, dezorientācija – haoss, sajukums8 Tādejādi indivīds tiek motivēts uz noteiktu, mīta determinētu pasaules uztveri un rīcību.
Jāatzīmē arī, ka mītu vienmēr rada kāds konkrēts cilvēks vai sociālā grupa, turklāt notikums tiek mitoloģizēts un mītā leģitimizēts ar atpakaļejošu datumu. Rumāņu filozofs M. Eliade norāda, ka „parasti atmiņas par vēsturiskām personībām un autentiskām personībām pēc diviem vai trijiem gadsimtiem pārveidojas, lai varētu pielāgoties arhaiskās domāšanas matricei, kura nepieņem individuālo, bet saglabā tikai paraugu. (varonis, brāļi ienaidnieki, mēs – viņi)”9 Taču citreiz šis process norit arī ātrāk, dažreiz pat uzreiz pēc reālā notikuma.
Gan pirmatnējā sabiedrībā, gan mūsdienās mīts pilda vairākas funkcijas: apstiprina noteiktu pasaules redzējumu, izraisa kolektīvās vienotības sajūtas, pārdzīvojumu, nostiprina noteiktus uzvedības modeļus un darbības stereotipus. 10
Taču, lai gan mīti var konsolidēt sabiedrību dotās hierarhijas attiecībās, kā arī politisko iekārtu, taču tāpat viņi var kļūt par sabiedrības polemikas, konflikta un pat sagrāves instrumentiem, apvienojot vienu sociālo grupu, balstoties uz tās pretstatīšanu otrai. Protams, pretstatīšanas lielums mainās konkrētās sabiedrības ietvaros un tādejādi mainās arī mītu nozīme.11
Mīta jēdziena specifika
Jēdziens mīts bieži tiek lietots reizēs, kad tā vietā būtu jābūt leģendai, pasakai, utopijai, stereotipam vai kādam citam terminam. Tādēļ autors uzskata par būtisku pienākumu norādīt uz atšķirībām, kas pastāv starp šiem jēdzieniem, lai tādejādi veicinātu izpratni un disciplīnas attīstību.
Pēc Sorela domām sociālo mītu no utopijas atšķir tas, ka pēdējo var apgāzt, izskaidrot tās nepamatotību, ko nevar izdarīt ar mītu, jo tas savā būtībā pārstāv kādas sociālās grupas vēlmes, centienus un cerības, tādēļ nevar teikt, ka tās nevar sasniegt un apmierināt. Sociālais mīts ir jāskata, kā masu kustību ideoloģiskais karogs. Utopiju turpretī var apspriest kā sabiedrības attīstības modeli un pamatot, ka tās realizācija nav iespējama pie esošajām ražošanas iespējām un sistēmas.12
Turpretī stereotipi mītiem ir sava veida birkas, kas tiek attiecināti uz cilvēkiem vai parādībām. Piemēram, „Ulmanis – Latvijas glābējs, vadonis” ir stereotips, no kā var iegūt tikai sava veida formulu, novērtējumu, kas atklājas tikai mītā par Ulmani – Latvijas tautas vadoni.13 Tie sniedz tonalitāti, kontekstu, taču tajā nav stāsts, kas ir mītam. Turklāt jāuzsver, ka atšķirībā no mīta stereotipam bieži ir patiess fons. Sociālajos stereotipos akumulējas audzināšana, iepriekšēja pieredze un no tām izrietošas nostādnes.
Bet atšķirībā no pasakas mītā vienmēr ir skaidrojošais elements, saikne ar īstenību. Savukārt leģendas pamatā ir reāls notikums vai cilvēks, turpretī mīts pārnestā nozīmē ir melīgs, nekritisks, no īstenības atrauts apziņas stāvoklis, koncepcija, iztēlojums. 14
Jautājums par reliģijas un mīta attiecībām ir diezgan sarežģīts, daļa autoru uzskata, ka mīts izriet no reliģijas, savukārt citi pauž pilnīgi pretējus apgalvojumus. Taču lielākā daļa ir vienisprātis par to ciešo saistību un dažādajiem rašanās iemesliem. Reliģija radās no cilvēku bezspēcības dabas stihiju un sociālo krīžu priekšā, bet mitoloģija savukārt radās no indivīda vajadzības pēc pasaules izzināšanas un tās skaidrojuma Pašas par sevi mitoloģiskās darbības neietver sevī neko reliģisku par ko liecina Austrālijas aborigēnu, atsevišķu Āfrikas un Amerikas pamatiedzīvotāju cilšu mīti par dzīvniekiem, dabu. Tie sniedz atbildes uz tādiem jautājumiem, piemēram, kādēļ vārna ir melna? Kādēļ sikspārnis slikti redz dienasgaismā, kādēļ jūra ir tik liela, kādēļ saule katru dienu mēro vienu un to pašu ceļu u.t.t.15
Sorelam ideoloģija ir racionāla struktūra, kura radusies no mīta, taču tajā pat laikā jaunveidojamais mīts tiek radīts kādas ideoloģijas ietvaros, savukārt pati ideoloģija var vēlāk attīstīties par ticību. Taču tas var notikt tikai tad, kad tā dotais pasaules un sistēmas iekārtojums no kādas sociālās grupas puses tiek institucionalizēts kā visu cilvēku vai baznīcas ikdienas skaidrojums.16
1 Гуревич, П. С. Социальная мифология. Mосква: Мысль, 1983. стр. 6
2 Стедлин –Каменский, М.И. Миф. Ленинград: Наука, 1976. стр. 4.
3 Ašmanis, M. Politikas izziņa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 13.lpp
4 Koльeb, A.H. Политическая мифология. Москва: Логос, 2003. стр.27.
5 Ašmanis, M. Politikas izziņa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 14.lpp
6 Turpat, 13.
7 Eickelpasch, R. Mythos und Socialstruktur. Düsseldorf: Bertelsmann Universitätsverlag, 1973. s. 43.
8 Rubenis, A. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. Rīga: Jumava, 1994. 14.lpp
9 Eliade, M. Mīts par mūžīgo atgriešanos. Rīga: Mirēna, 1995. 50.lpp
10 Rubenis, A. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. Rīga: Jumava, 1994. 16.lpp
11 Флад, Кристофер. Политический миф. Прогресс – Традиция, 2004. стр. 36.
12 Гуревич, П. С. Социальная мифология, Mосква: Мысль 1983.. 82.
13 Цуладзе, А. Политическая мифология Mосква: Эксмо 2003. стр. 48.
14 Кравченко, А. И. Cловарь – Культура и Культурология. Mосква: Академический проект. 2003. стр. 577.
15 С. А. Токарея, Е. М. Милетинский, Мифология в: Мифи народов мира. С. А .Токарея , Mосква: Советская Энциклопедия, 1987. стр. 377.
16 Halpern, Ben. Myth and ideoloy in modern usage. (Sk.29.06.05)

0 thoughts on “Mīta jēdziens”

 1. car sale australia
  Произвольный текст и макросы до содержимого файла
  How can you get your credit score $ Video – -How can you get your credit score] How can you get your credit score How to Instantly Get Your Free Credit Score Online This article/post contains references to products or services from one or more of our advertisers or partners. We may receive compensation when you click on links to those products or services. You can get your credit score for free online in just seconds. Here are several options you can use, including ways to get your official FICO credit score totally free. N ot too long ago, …
  The post Произвольный текст и макросы до содержимого файла appeared first on Auto&Car.

  Sacramento Business

 2. my campus
  Online Credit Reports, 3 Credit Scores, free credit scores online.Free credit scores online
  All About Credit Reporting – Including All 3 credit Bureaus This is the best customer service I have received in a long time! Thank you for your efforts and for following up with me. Marion from Southern California CreditReporting.com has been an important part of my yearly credit report maintenance. They make it so easy to order credit reports! I like the fact that I can get all 3 credit bureaus in one report – in one easy piece and with an easy application process. Mike from Shady Grove I think that it is nice to have somewhere to go …
  The post Online Credit Reports, 3 Credit Scores, free credit scores online.Free credit scores online appeared first on Credit.

  California Finance
  sixt car
  myfirstpremiercard sign in
  cccs
  Site
  sharing

  TOP 250 FREE DOFOLLOW SITE LINK LIST

  http://www.oneworldgov.org/index.php?topic=7.0
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message772715/?result=reply#message772715
  http://tmk.3dn.ru/index/8-338324
  http://dailyuganda.com/node/12787#comment-5684/
  http://zim.biz/zim-db-version-42?page=1
  http://savedelete.com/other/pamfax-review/191131/?unapproved=904496&moderation-hash=f21e79cc61cbac16741891c9d9f08f20&bs-comment-added=1#comment-904496
  http://mobsigames.ru/battle-bay-android/?unapproved=5232&moderation-hash=952fc18633c215cf4a05d4e3e23d6c7d#comment-5232
  http://russkiy-hacker.com/topic/69-kakaia-tcena-za-vzlom-instagram/page-5#entry11091/
  http://www.childreninmedia.com/viewtopic.php?p=9#9
  http://forum.remmont.com/the-trade-route-between-china-and-europe-was-laid-bypassing-ukraine/#comment/
  http://umistmscmt91.de/viewtopic.php?f=2&t=27537
  http://c-rnt.apf.asso.fr/forums/topic/news-kentucky-business-fresh-news-remmont-com/
  alabama.remmont.com/wp-admin/index.php
  http://www.pornwikileaks.com/forum/dump-your-gaygent-here/738266-arguments-west-virginia-business-fresh-news-remmont-com.html#post2944501
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799221/
  http://sandiegofamilycounsel.com/2017/06/7-reasons-need-prenup/?unapproved=63361&moderation-hash=00a764103dbb7b3ab2b3d0d318fbbc6f&contact-form-id=520&contact-form-sent=27247&_wpnonce=8aaf3a63e3#comment-63361
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/5366/
  http://mybbcode.pl/showthread.php?tid=2&pid=30#pid30
  http://www.avsu88.com/home.php?mod=space&uid=1336
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message742255/
  http://macadamiavm.campus.mcgill.ca/forums/viewtopic.php?f=5&t=354199
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message773263/?result=reply#message773263
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798397/
  http://superradiomix.com/community/srm-superradiomix-com-instagram/?unapproved=16751&moderation-hash=d5068e33b0f9d3d622b6f4aa7d7af149#comment-16751
  http://dailyuganda.com/node/12840#comment-6154/
  http://dailyuganda.com/node/12722#comment-3925/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message773091/?result=reply#message773091
  http://bbs.aimcenter.cn/space-uid-15686.html
  http://www.bizweb.ru/topic/3807-chto-prodavat-na-rynke/page-2/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message762092/?result=reply#message762092
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799387/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message777895/?result=reply#message777895
  http://forum.remmont.com/washingtons-actions-could-trigger-arms-race-in-space/#comment/
  http://www.alla-superstar.ru/video/video/video/364.html
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message740121/
  http://jackals.clan.su/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message782931/?result=reply#message782931
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message740611/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message755890/?result=reply#message755890
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic182264/message778178/?sessid=6403369902202bc00c02e0c0a51d4c39&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://nzk.funbbs.me/viewthread.php?tid=8394&extra=
  http://runfromthisman.com/forum/account/remontjip/
  http://opolacen.com/forums/topic/arguments-invest-news-advanced-news-remmont-com/
  http://ranetki-eburg.ucoz.ru/forum/9-75-15#1670
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/3300/
  http://muslimuun.000webhostapp.com/Forum/showthread.php?tid=7275
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message766431/
  http://users.atw.hu/hwtcc/viewtopic.php?f=2&t=50360
  http://vdou123.com/home.php?mod=space&uid=9268
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/3017/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message782376/?result=reply#message782376
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12722/2943/
  http://www.cicpfmglobal.org/forums/topic/details-louisville-finance-current-news-remmont-com/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message760332/
  http://shopgarbshoetique.com/product/cici/?unapproved=265464&moderation-hash=f844e0134659756a59997864a5f2f651#comment-265464
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message773254/?result=reply#message773254
  http://kvadratremont.ru/forum/messages/forum/8/message13549/49-pochemu-otkleivayutsya-oboi?result=reply#message13549
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799035/
  http://forum.remmont.com/sanctions-for-offense-how-the-kaspersky-lab-left-all-us-intelligence-agencies-in-the-cold/#comment/
  income.remmont.com/wp-admin/index.php
  http://forum.uniongang.net/index.php?topic=66286.msg235528
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message781682/?result=reply#message781682
  http://www.wuxiloves.com/home.php?mod=space&uid=142410
  http://forum.itn.tw/viewtopic.php?f=12&t=124323
  http://www.simplypets.com/portuguese-water-dogs-breeders/?unapproved=3828&moderation-hash=0f1160c0d716803b9df5b3b5fa848d30#comment-3828
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message777034/?result=reply#message777034
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message778038/?result=reply#message778038
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message782069/?result=reply#message782069
  http://tiny-footprint.org/forum/users/remonter/
  http://sa-tt.com/apple/member.php?u=275001
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic181870/message775432/?sessid=d56bb0d770ee4937852de1a37f490e4e&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://glofire.tv/chaula-revelation-of-heaven-and-hell-swahili-language/?unapproved=8379&moderation-hash=525cc2a1dbecd650411e0ab94591c427#comment-8379
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12768/
  http://kvadratremont.ru/forum/messages/forum/8/message13515/49-pochemu-otkleivayutsya-oboi?result=reply#message13515
  http://www.smilemovies.com/monsoon-shootout/?unapproved=11996&moderation-hash=704f09e562071ca32f721a0bf3161cde#comment-11996
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message772587/?result=reply#message772587
  http://expertsknowbest.com/ps-1000-diet-review/?unapproved=7529&moderation-hash=49925f48e6ff20026fab0894ecc97e5f#comment-7529
  http://novasyon.net/en/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798819/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message778042/?result=reply#message778042
  http://heyatsan.clan.su/forum/2-90-1#744
  http://www.doingtherightthing.nl/forums/users/nef2creditka/
  http://culturensk.ru/forum/thread67-1.html#89
  http://www.vintageclassicmovies.com/2015/06/10/another-post/?unapproved=1571&moderation-hash=f79a4b93afd0899a5798fbbbba85f90c#comment-1571
  http://contriman.com/showthread.php?tid=9926&pid=15111#pid15111
  http://forum.remmont.com/interestingly-girls-dance-well-and-manafort-sings/#comment/
  http://dailyuganda.com/node/12723#comment-4498/
  http://dailyuganda.com/comment/reply/11834/5341/
  http://forum.remmont.com/pompeo-turns-reality-upside-down/#comment/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message781172/?result=reply#message781172
  http://dailyuganda.com/node/12720#comment-4297/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message741354/?result=reply#message741354
  quote.remmont.com
  http://forum.yas-theme.com/index.php
  http://malmyzh43.ru/users/REMONTvop
  http://bbs.roland.net.cn/home.php?mod=space&uid=35898
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message756459/?result=reply#message756459
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message783294/?result=reply#message783294
  http://dailyuganda.com/node/12578#comment-3645/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message781035/?result=reply#message781035
  http://immigration.com.ua/community/profile/remontbeiz/
  http://blog.redtube.com/2011/04/pornstar-katie-morgan-is-back-on-the-blog/dsc_0229/comment-page-332/#comment-5269399
  http://www.d3scene.com/forum/members/monicadat.html
  http://www.hastalartoplaniyor.com/showthread.php?tid=633&pid=713#pid713
  http://softbaby.ru/forums/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message756247/?result=reply#message756247
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message742790/
  http://xn--m-fdal664aafa5abb5gwuc8bfmf7959j0ra.guanyo.com/post.php?action=reply&fid=2&tid=1730624
  http://xn--um-eba0fzfkah09abd4bg597dcw7jma58u.guanyo.com/post.php?action=reply&fid=2&tid=1762298
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message779508/?result=reply#message779508
  http://www.doingtherightthing.nl/forums/users/autoka/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798556/
  http://www.quranlearningacademy.net/wp-admin/?replycontent=++%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%83%2C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0.+%28+iibs+kolkata+placement++%2C+truwest+credit+union+login++%2C+best+open+source+trouble+ticket+system+%29+David+Robert+Jones+AKA+Lane+Pryce+%0D%0A%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8C.+%28+brier+creek+homes+for+sale+zillow++%2C+adt+pulse+gateway++%2C+longman+collocation+dictionary+online+free+%29+Tieback+to+Symbol+From+Season+1+%0D%0A%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85+-+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C%2C+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83%2C+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B3.+%28+pokemon+glazed+kbh++%2C+upack+relocube+size++%2C+hotel+capri+san+francisco+%29+It+just+hit+me+%0D%0A&newcomment_author=SABRINANic&newcomment_author_email=i.de.asi.n.ter.i.or.s.d.es.i.g.n.s%40gmail.com&newcomment_author_url=http%3A%2F%2Feritrea.nef2.com&action=&comment_ID=&comment_post_ID=&status=&position=-1&checkbox=0&mode=dashboard&_ajax_nonce-replyto-comment=c4803c2f27
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799359/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799414/
  http://xn--m-xina6849d.guanyo.com/viewthread.php?tid=648856&extra=
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/3473/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message772096/?result=reply#message772096
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12947/14484
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message773877/?result=reply#message773877
  http://www.worldsczj.com/home.php?mod=space&uid=19983
  http://dailyuganda.com/node/12768/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic182585/message779323/?sessid=4e3a836cb4c87713e859e355e253abf6&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://zakon.zsperm.ru/forum/messages/forum1/topic3/message9/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799429/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message754781/?result=reply#message754781
  http://blog.redtube.com/2011/04/pornstar-katie-morgan-is-back-on-the-blog/dsc_0229/comment-page-352/#comment-5334675
  http://dailyuganda.com/node/12823#comment-6002/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message781085/?result=reply#message781085
  http://piaseczno.net.pl/showthread.php?tid=37764&pid=231821#pid231821
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message775159/?result=reply#message775159
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic181668/message773710/?sessid=58d95383d2be4a3c347e7ee619f436f7&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://androit.altervista.org/blog/app-per-comunicare/#comment-78329/
  http://www.tylorprudhomme.com/forums/topic/ecological-census-techniques-a-handbook-pdf-epub-mobi/page/4/#post-735157/
  http://forum.youami.com.au/viewtopic.php?f=1&t=254900
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message773512/?result=reply#message773512
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/5661/
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/3225/
  http://laboruniontv.org/how-to-steal-georgia-in-7-minutes-greg-palast/#comment-503079/
  http://xn--90ardkaeifmlc9c.xn--p1ai/forum/member.php?288615-AUTONold
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message776709/?result=reply#message776709
  http://diendancongnghe.com.vn/threads/details-santa-ana-finance-advanced-news-remmont-com.61597/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message783459/?result=reply#message783459
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message773358/?result=reply#message773358
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message795918/?result=reply#message795918
  http://forum.cybersalo.com/thread-11007-post-106290.html#pid106290
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message795859/?result=reply#message795859
  http://dailyuganda.com/node/12724#comment-5585/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798853/
  http://3ak.cn/home.php?mod=space&uid=64072
  http://bbs23.hcwang.cn/home.php?mod=space&uid=14830792&do=profile&from=space
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message795982/?result=reply#message795982
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message783895/?result=reply#message783895
  http://forum.remmont.com/libyan-democratic-process/#comment/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message762052/?result=reply#message762052
  http://astvatsaturov.com/users/carmino/
  http://nckforum.com/member.php?s=c9c9ea10cc3f36cff426dc2ce36e0c39&u=1944
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message776275/?result=reply#message776275
  http://zakon.zsperm.ru/forum/messages/forum1/topic3/message8/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic181520/message772931/?sessid=677985a2db0f2fbb0d869dee4924bf34&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://nipple.guanyo.com/viewthread.php?tid=1586&extra=
  http://kvadratremont.ru/forum/messages/forum/9/message13520/1-kak-poborot-gribok-na-otkosakh?result=reply#message13520
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798961/
  guyana.remmont.com
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798850/
  http://css-techmafia.3dn.ru/news/2011-03-14-62
  http://www.cnhid.com.cn/space-uid-344300.html
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message776302/?result=reply#message776302
  http://raovatonline.org/top-7-san-pham-duong-da-tu-chau-ban-chay-nhat-tren-amazon/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message756243/?result=reply#message756243
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message777687/?result=reply#message777687
  http://abhmedicolegal.com/forums/topic/stuck-nut-on-wheel-stud-httpnebraska-remmont-com/
  http://dailyuganda.com/node/12765#comment-5589/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message755124/?result=reply#message755124
  http://www.algarete.com.co/las-puertas-giratorias-de-penalosa/?unapproved=42093&moderation-hash=c8d0ac26f3968e16740fc2635707139c#comment-42093
  http://qyisi.com/home.php?mod=space&uid=33186
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message756250/?result=reply#message756250
  http://www.ezhongwen.cn/article/95
  http://my-pw.ru/index/8-64419
  http://dailyuganda.com/node/12721#comment-4388/
  http://vnmusa.org/bb/viewtopic.php?f=27&t=14233
  http://www.phpec.org/demo/x3/home.php?mod=space&uid=454655
  http://megavzlom.ucoz.com/forum/48-490-13#18013/
  http://aidasdb.org/microblogs/inauguaration-of-migrant-desk/?unapproved=8516&moderation-hash=9bc5d63a6cf6c8b3e9e8a2bd2264aecf#comment-8516
  http://dailyuganda.com/comment/reply/12724/5422/
  http://www.mattglenovich.com/omlb/forum/index.php?action=profile;u=11582
  http://gursharansinghtrust.org/discussion/topic/facts-entertainment-news-daily-news-remmont-com/#postid-232782
  http://mbdou25.ru/index/8-28311
  http://takeitall.ru/blog/kak-opredelit-razmer-odezhdy-platya/
  http://russkiy-hacker.com/topic/69-kakaia-tcena-za-vzlom-instagram/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message773720/?result=reply#message773720
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message772649/?result=reply#message772649
  http://forum.remmont.com/accident-in-the-us-to-death-will-bring-salvation/#comment/
  http://greenpointnews.com/2014/08/20/lindsay-park-residents-allege-corruption-among-board/?unapproved=278684&moderation-hash=6c3b2b84dc59fefc8b5348f9e50eae68#comment-278684
  http://www.see-game.hu/viewtopic.php?pid=694752#p694752
  http://corruption.wiki/?unapproved=15325&moderation-hash=07b8a66c5127c55a4dc0c4e5ef87d8d8#comment-15325
  http://androit.altervista.org/blog/app/#comment-80217/
  http://twinsengineeringgreatness.com/blog/brian-luizzi/smith-machine-shrugs?page=662#comment-102549
  http://rahwyd.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=2846087
  http://5118.in/space-uid-23923.html
  http://dailyuganda.com/node/12788#comment-5628/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message762152/?result=reply#message762152
  http://mobilize.in/forum/topic_369/
  http://richardtorres00.com/forums/users/annaporip/
  http://bbs.idiku.cn/home.php?mod=space&uid=80060
  http://www.bizweb.ru/topic/293-kak-sozdat-svoj-sajt/page-2#entry166819/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798796/
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798596/
  http://www.hupub.com/space-uid-564406.html
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message755222/?result=reply#message755222
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message755226/?result=reply#message755226
  http://vojage-tour.ru/response.php
  http://haleem365.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=37048
  http://proyectodomeyko.pl/projekty/domeykiada-2013/?unapproved=10751&moderation-hash=36335e94e43bef3529681c8d774e6858#comment-10751
  http://sfh.bikfalvi.hu/forum/viewtopic.php?f=12&t=57072
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message774495/?result=reply#message774495
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message731474/
  http://www.foropaintball.net/showthread.php?tid=68
  http://bbs239.hcwang.cn/home.php?mod=space&uid=8907309&do=profile&from=space
  http://www.sfari.com/forums/members/217181.html
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message798871/
  http://lg-rp.net/forums/showthread.php?449622-Server-Information&p=2687852&posted=1#post2687852
  http://apartment.remmont.com
  http://dailyuganda.com/node/12787#comment-5671/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic178465/message756150/?sessid=ca7a6410c5d1e8b0d95eb62b1b5f747c&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://dailyuganda.com/node/12823#comment-5987/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message771854/?result=reply#message771854
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic182839/message779846/?sessid=030c9a0ae4f2b50502aff99d58ed94fe&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://www.solidmuscle.com/forum/index.php
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic182690/message779524/?sessid=9a6c29df9fdf0b8bb215a0fb0beb5c5c&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://www.softbaby.ru/forums/topic/details-connecticut-business-advanced-news-remmont-com/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message743258/
  http://fan.fc-anji.ru/blogs/blog/guest/13842.html
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message784338/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic183237/message780698/?sessid=8ec613fde60b57d072164fc3d5a3a899&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://3dprinterforum.ru/members/2538/
  http://dailyuganda.com/node/12840#comment-6094/
  http://shopbox.com/loyale-kunder/?unapproved=20094&moderation-hash=1f0051c83d07c10fef000c335a7b3483#comment-20094
  http://fistingclub.co.za/forums/topic/error-franko-the-crazy-revenge-http-sierra-leone-nef2-com/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message743351/
  http://phpec.org/demo/x3/home.php?mod=space&uid=454655
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic181250/message771704/?sessid=4c5b7ea6811a277ac8218637b06de367&TOPIC_SUBSCRIBE=Y&result=new
  http://ukrainakomi.ru/forum/messages/forum3/topic110/message799280/
  http://intourist-odessa.com.ua/phpBB-3.0.2-rus/viewtopic.php?f=7&t=84636
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic15174/message739493/
  http://uc.infinix.club/forum.php?mod=viewthread&tid=1280369
  http://forum.chupa-mos.com/index.php
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic12467/message740699/
  http://poznanie.com.ua/forum/forum4/topic9764/message776906/?result=reply#message776906
  http://earlyhelp.ucoz.ru/index/8-41821

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *